Политика за поверителност

Информация за дружеството, наричано администратор
Наименование на администратора: „БОРАССА ООД“
Седалище и адрес на управление: гр. Варна
Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция: гр. Варна бул. Княз
Борис I №109 ет.13 ап.50
Данни за кореспонденция: info@brsfashion.com, телефон +359 89 7592090
Вписване в публични регистри: ЕИК 200336857.
Информация относно компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 555,
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
„Администратора“ или „Дружеството“)осъществява дейността си в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с
използването на Елекгронния магазин www.brsfashion.com; сключване на договори с
дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз
основа на следното основание:
– Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
– Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
– За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
– За защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо
лице.
(1)Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте:
– за целите на изпълнение на задълженията по договора,
– за счетоводни и търговски цели,
– за обезпечаване на изпълнение на договора,
– за защита на информационната сигурност.
(2)Администратора спазва следните принципи при обработката на Вашите лични
данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните
данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на
сигурност на личните данни.
(3) Администратора може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел
защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална
агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински
органи.
Чл. 2. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични
данни за следните цели:
– обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за
извършване на плащане и водене на счетоводство;
– обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на
стоката от електронния ни магазин до Вас.
– упражняване право на отказ или извършване на рекламация.
– отправяне на запитване чрез контактна форма
Чл. 3. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и
информация за следните цели и на следните основания:
Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес, платежна
информация)
Цел, за която се събират данните:
– Сключване и изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-
продажба от разстояние
– доставка на закупените стоки,
– при упражняване на право на връщане или отказ от закупена стока.
– свързана с плащане
– водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на
задълженията по договора.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия по
договор за покупко-продажба межсу Администратора и Вас се създава договорно отношение, на
което основание обработваме Вашите лични данни
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за
следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в
синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за
сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Чл. 4. Съхранение на личните Ви данни
Администратора съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за
тяхното съхранение,след което полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши
данни, без ненужно забавяне
Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е
необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед
легитимни интереси на Администратора или друго.
Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши
лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте
се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да
бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете
по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните формата за оттегляне на
съгласие в Приложение № 1, която може да изтеглите ТУК или чрез искане в свободен текст, и
ни го изпратите по имейл
(2) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният
момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване
на поръчката.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на
обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.
Право на достъп
Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение
дали се обработват лични данни, свързани с Вас
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до
информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични
данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 7. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или
всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без
ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и
няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително
за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат
преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни като попълните Приложение
№ 2, която може да изтеглите ТУК или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и
обработва:
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в
правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или
за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще
изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
– информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете
забравени е изпълнено;
– техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която
информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният
момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на
поръчката.
Право на ограничаване
Чл. 8. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването
на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора
да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити,
а само използването им да бъде ограничено;
– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои
правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 9. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или
обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните
Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:
– да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим
формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
– да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към
посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо
Приложение № 3, което може да изтеглите ТУК или чрез искане в свободен текст, и
ни го изпратите по имейл
Право на коригиране или попълване
Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични
данни, свързани с Вас директно през контактната форма в уебсайта или с отправяне на искане до
Администратора с Приложение № 4, което може да изтеглите ТУК или чрез искане в свободен
текст, и ни го изпратите по имейл
Право на възражение
Чл. 11. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични
данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на
директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 12. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви
данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без
ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да
бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до
висок риск за правата Ви
Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
Администратора може по собствена преценка да предава част или всички Ваши
лични данни на обработващи лични данни лица за изпълнението на целите за обработване при
спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Администратора не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя
лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел
да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Чл. 13.Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети страни
извън ЕС
Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или
приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до
Комисията за защита на личните данни