Моля, прочетете внимателно настоящите Общи Условия преди да заявите и
извършите покупка чрез този уебсайт. Ако използвате уебсайт www.brsfashion.com се счита,
че сте съгласни с посочените Общи Условия.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между БОРАССА
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Княз Борис I №109, вписано в
Агенцията по вписвания с ЕИК 200336857, телефон за контакт: +359897592090,
email:info@brsfashion.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите,
наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.brsfashion.com, наричан по-
долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн –
магазина. Тези условия обвързват всички Клиенти. С натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“,
Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Съдържанието на Сайта не е предложение за сключване на договор за покупко-продажба, а е
покана да се направи предложение. Ако Клиентът направи поръчка чрез Сайта, тя
представлява предложение до Борасса ООД за закупуване на продукт, представен в Сайта.
Поръчката следва да бъде приета от Борасса ООД, както е описано по долу.
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което има
обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика, и което се урежда от
действащото законодателство в Република България. Използването на уебсайта ще се счита за
съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му.
С всяка поръчка, потребителят приема следните общи условия на
www.brsfashion.com.
С акта на заявка с бутон „ПОРЪЧВАНЕ“ Вие не сключвате договор, а само
заявявате, че желаете да получите стоката до адрес. Договора се приема за сключен само при
заплащане на стоката при доставка ,на куриер чрез ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД или
чрез банков паричен превод.
За приета заявка се счита само тази, при която има наличност на стоката, цената и
данните са коректни и е потвърдена наличността и.
Крайната цена на стоката са с включени всички данъци и такси;
Условията за плащане са
– с ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД, доставката се извършва с лицензирана
куриерска фирма Спиди. В този смисъл, продажба има само след заплащане на ППП на
куриера.
–с БАНКОВ ПАРИЧЕН ПРЕВОД по нашата сметка
Заявката се изпълнява при наличност на продукт до пет работни дни, освен в
случаите, в които артикулът е с дефект или има други обстоятелства, които не позволяват
изпълнението на стандартните условия;
В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте електронния
магазин за извършване на покупки
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
Наименование на Доставчика: „БОРАССА ООД“
Седалище и адрес на управление: гр. Варна
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от
потребители: гр. Варна бул. Княз Борис I №109 ет.13 ап.50
Данни за кореспонденция: info@brsfashion.com, телефон +359 897 592090
Вписване в публични регистри: ЕИК 200336857.
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 555,
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
ІІI. ДЕФИНИЦИИ
Договор за продажба от разстояние – договор за прехвърляне от страна на
Доставчика на Потребителя на собствеността върху стока срещу заплащане на съответна
Цена, повишена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, чиито
условия подробно се определят в настоящите Общи Условия, сключван между Доставчика и
Потребителя от разстояние чрез изключителното използване на средство за комуникация от
разстояние. Договорът за покупко – продажба определя в частност стоката, неините основни
характеристики, Цената, разходите за доставка и други съществени условия.
.
3.1 Доставчик– „Борасса“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна
9000, район „Одесос“ бул. „Княз Борис I” №109, България, вписано в Търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК: 200336857.
3.2 Стока – предлагана в Електронния магазин движима вещ, която е предмет на
Договора за покупко – продажба между Доставчика и Потребителя, срещу заплащане на
Цена. Всички стоки, предлагани в Сайта на Електрония магазина са фабрично нови.
3.3 Цена – Посочена в български левове, брутна сума (с включени данъци), която
Потребителя изплаща на Доставчика при прехвърляне на собствеността на Продукта,
съгласно Договора за покупко – продажба. Цената не включва разходите за
транспорт,доставка и/или пощенски разходи, освен ако в Сайта на Електрония магазин не е
предвидено друго
3.4. Потребител – всяко пълнолетно и дееспособно физическо или юридическо
лице, или друго правно образувание, което използва Елекгрония магазин по какъвто и да е
начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща
стоки и др.
3.5. Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна
www.brsfashion.com
3.6. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява
на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
3.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма
между Доставчика и Потребителя , чрез който Потребителя заявява на Доставчика, през
Сайта, намерението си за купуване на Стоки.
3.8. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на
определени Стоки , които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското
съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от
Доставчика.
3.9. Възстановяване на сума – действието от страна на „Борасса“ ООД по
възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне на договор за покупко-
продажба от Сайта, се осъществява единствено по банков път.
3.10. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките , така
както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.
3.11 Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно
3.12 Cookies („бисквитки“) – това са текстови файлове, които се запазват от
Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на
информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на
действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва,
информацията, която използва и записва и други.
3.13 “Злоупотреба при ползване”: представлява използването на САЙТА по начин,
който противоречи на практиката в областта на регламентите и действащото законодателство,
или по някакъв друг начин, който може да навреди www.brsfashion.com
IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
1. www.brsfashion.com e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет
www.brsfashion.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за
покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки,
включително следното:
– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– Да преглеждат стоките, техните спецификации, цени и условия за доставка.
– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключения договор с
ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от www.brsfashion.com начини за
разплащане;
– Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
– Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на
потребителите.
2. Доставчикът публикува Стоката на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
следната информация:
– описание на основните спецификации и реалистично изображение на всяка
стока, съгласно посочената от производителя информация
– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на
транспортните разходи и застраховка на пратката, невключени в цената на стоките, свързани
с тяхната доставка
– информация за начините и условията за плащане – С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН
ПРЕВОД или банков паричен превод, доставка и изпълнение на договора
– правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, срокът и начинът
, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на
потребителите
– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила
– всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското
законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката
от Потребителя.
3. (1) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на
стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя
на определените от него чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока.
(2) Потребителя заплаща на Доставчика възнаграждение за доставената стока
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия.
Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса www.brsfashion.com
в Интернет.
(3) Доставчикът доставя заявената от Потребителя стока в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на Елекгронен Магазин и съгласно
настоящите Общи условия.
(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоката.
V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
1.(1) При използване на сайта Потребителят декларира, че е запознат с
настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги
спазва.
(2) При пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Потребителят се задължава да
предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя,
са верни, пълни и точни
(3) В случай че Потребителят предостави неверни данни, Доставчикът има право
да прекрати договора
(4) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва
да се запознае с Политика за защита на личните данни, поместена в сайта в раздел “Политика
за поверителност“
(5) Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в
контактната форма.
2. (1) Всички посочени на Електронния магазин цени са за един брой в лева с
включен данък добавената стойност.
(2) Плащанията могат да бъдат извършвани в български лева
(3) Указаните цени са за съответния брой и не включват разходите за доставка.
3. (1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й
опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка
(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице –
представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името
на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на
Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за
доставката на стоката.
(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш
Представител на телефон: +359 897592090 или на следния имейл:info@brsfashion.com .При
констатация на дефектен продукт, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се ангажира той да бъде
подменен с нов ,ако разполага с такъв или върне сумата за закупената стока, като
транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на
МАГАЗИНА. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз
основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.
(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при
подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение
за нейното изпълнение.
(5) В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения
от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,
Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят
може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в
който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай
започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното
изречение.
VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
НА СТОКИ
1. (1) Покупко-продажбата може да се извърши на български език.
(2) Поръчки на стока/стоки може да се правят от територията на България, както
и от други държави
(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика, на електронния адрес
на магазина.
(4) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности,
нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на
предоставения от Потребителя телефон за контакт.
(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят
премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи
отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.
2. Потребителите могат да направят Поръчка на стока от Електрония магазин, по
следния начин
Избиране на стока/стоки от предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,
определяне на вида и размера и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на
виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответната стока;
Преглед на добавените в количката артикули и потвърждаване на направения
избор по предходната точка чрез натискане на бутона „ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА“;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Съгласие с правилника на магазина;
Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “ПОРЪЧВАНЕ“.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. (1) Потребителят има право:
– да разглежда, поръчва и получава стоките от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по реда
и условията, посочени в настоящите Общи условия;
– да се информира за състоянието на своята Поръчка;
– има право на достъп до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при спазване на условията и
изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на
Доставчика, а именно в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в
глобалната мрежа Интернет;
– на достъп и корекция на личните си данни;
– на доставка на заявената стока на посочения адрес за доставка;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на
законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок
от 14 дни от датата на приемане на стоката от него, да се откаже безусловно от договора от
разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Доставчика
за решението си преди изтичането на посочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил
правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на
правото си на отказ преди изтичането на посочения 14-дневен срок, като върне стоката,
придружена с товарителница “Пощенски паричен превод” и попълнен формуляр за връщане ,
на адрес посочен от Доставчика. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от сайта на
Доставчика. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от
разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.
Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да
изпълнят договора от разстояние в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на
върнатата стока от Потребителя , Доставчикът възстановява платените суми от Потребителя
за стоката по банков път. По този начин Доставчикът възстановява сумата по номер на
сметка IBAN посочена от Потребителя във формуляра за връщане
Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато
Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или
предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано
забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на
Доставчика за решението си да се откаже от договора. Разходите за връщане на стоката се
заплащат от Потребителя. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на
стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи
естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с
ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста,
без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва
да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика.
Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при
транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Към пратката трябва да
бъдат приложени: товарителница “Пощенски паричен превод” и формуляр за връщане. .
Допълнителна информация е описана в секция Връщане на Електрония магазин.
На рекламация подлежи закупената стока, която не съответства на договореното
между страните по договора за продажба.
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– несъответствие с обявения размер – стока, изпратена в различен размер от
поръчания
Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл
адрес:info@brsfashion.com или телефон +359 897592090. Срокът, в който Потребителите
могат да се възползвате от връщане е 14 дни след получаване на пратката. Преди
Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока/стоки
към Доставчика, следва първо да се свърже с Представител на Електрония магазин. При
предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на
заплатената сума, , за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията
и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с
ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста,
без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва
да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика.
Към пратката трябва да бъдат приложени: товарителница “Пощенски паричен превод” и
Формуляр за връщане, Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от секция Връщане на
Електрония магазин.
В случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт
връщането на стоката е за сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Потребителят трябва да се
свърже с наш представител по телефона или чрез е маил а, който да прецени основателна ли
е рекламацията и да потвърди връщането на продукта за наша сметка.
Ако Потребителят желае да върне стокатa, това може да стане с куриерска фирма ,
на посочения адрес на Доставчика. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер
без наложен платеж. След приемане на върнатата стока Потребителят ще бъде информиран
по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, възстановяването на
дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Доставчикът не
може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена
обратно на Потребителя за негова сметка.
(2) Потребителят има задължение:
– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски
адрес за кореспонденция;
– заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за
доставка остават за сметка на Доставчика;
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и право на отказ, ред и
условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан
с този ред и условия;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при
ползване на Услугите:
– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно
Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е
страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на
предоставяните от сайта Услуги;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или
относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална
собственост и др.;
– да уведомява незабавно Доставчика и съответните власти за всеки случай на
извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
– да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да
било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове,
приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран
отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват,
затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер
или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано
проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
– да не извършва злоумишлени действия.
Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички
претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени
адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени
обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или
информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на сайта, изпращал,
разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на
онлайн-магазина в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или
Интернет етиката.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
1. (1) Доставчикът има право:
– по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва
Услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Доставчика, да
прекратява, спира или променя предоставяните Услуги
– има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставчика, освен
в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН събира и използва информацията с цел изпълнение на
поръчките в сайта и изпълнението на договора, както и за подобряване на предлаганите
Услуги. Всички цели, за които Доставчикът използва информацията, са съобразени със
Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR),
както и с добрите нрави и Интернет етиката. Допълнителна информация е описана в секция
“Политика за поверителност“ на сайта
– ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН няма задължението и обективната възможност и не
контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги;
– продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване
на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта
– при неспазване на задълженията от страна на Потребителя, регламентирани в
настоящите Общи условия, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни
органи за установяване на съответното нарушение
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за
необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на
обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа Интернет
– има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies
(„бисквитки“). Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно
бисквитките. Доставчикът използва „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за
електронната търговия (ЗЕТ). В „бисквитките“ не се съхраняват лични данни, чрез които
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН би могъл да Ви идентифицира. Съгласието за използване на
cookies може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания
браузър. Ако решите, можете да промените настройките на Вашия браузър и да изтриете
бисквитките, автоматично да блокирате тяхното поставяне, но това може да ограничи
функционалността на сайта.. Допълнителна информация е описана в секция Политика за
бисквитки.
(2) Доставчикът има задължение:
– да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след
получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на
конкретната стока;
– да достави в срок заявената за покупка стока/ стоки;
– да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
– да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна;
– да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената
информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или
довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в
настоящите Общите условия в съответсвие със Закона за защита на личните данни и
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни (GDPR). Допълнителна информация е описана в
секция Лични данни.
– да полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да се поддържа
винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно
разпоредбите на ЗЗП;
– да предприема всички необходими технически и организационни мерки за
сигурност с цел защита на администрираните от Доставчика лични данни от манипулации,
загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица Съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни (GDPR)
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се
прекратяват в следните случаи:
– при преустановяване на дейността от Доставчика;
– прекратяване поддържането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-
продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на
съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната
категория стоки;
– в други, предвидени в закон случаи.
X. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ
(1) Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти
посредством услугите на куриерска фирма Спиди с които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си
партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга за доставка
на територията на България е за сметка на Доставчика
(2). Цената на доставка в България е безплатна. Цената на доставка извън
страната се договаря спрямо тарифата на куриерска фирма Спиди и е за сметка на
Потребителя
(3). Срокове на доставка
Продуктите в нашия онлайн каталог са с доставка до пет работни дни след
приемане на поръчката. За населените места, които се обслужват по график от куриерска
фирма Спиди, доставката ще бъде уточнена и oсъществена спрямо листата на Спиди.
Поръчките се обработват в работни дни от 8.00 до 16.00часа.Поръчка направена извън
работно време се обслужва в рамките на следващия работен ден. Поръчките от събота и
неделя се обработват в понеделник.
Доставка до чужбина
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН извършва доставки и до чужбина, като държавите,
до които изпраща продукти , цената и времето на доставка се договарят спрямо листата и
тарифата на куриерска фима Спиди. Транспортните разходи за доставка са за сметка на
потребителя. Заплащането на стоката се извършва авансово само чрез банков паричен превод
(4). Начини на плащане
ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД
Това е услуга, която предоставя максимално удобство и надеждност за
Потребителя. Заплащането на поръчана стока се осъществява в момента на доставка, т.е
когато куриер на Спиди посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде
закупената от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока. Тази услуга дава възможност за получаване
на платежен документ – товарителница “Пощенски паричен превод”, която е със статут на
касов бон, издаден от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични
преводи по смисъла на Закона за пощенските услути. Потребителят запазва платежният
документ, който замества касовата бележка в доказателство за извършеното плащане. В
случай на връщане на стоката тя трябва да е придружена от товарителницата, която е вашия
касов бон
Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него
стока.
БАНКОВ ПАРИЧЕН ПРЕВОД
При направена поръчка в Елекгронния магазин, Потребителя превежда авансово
цената на стоката по сметка на Доставчика до 3 работни дни след направената поръчка.
Стоката се доставя до пет работни дни до адрес на Потребителя на територията на България
след постъпване на превода по сметка на Борасса ООД. Таксата за банковия превод се
определят от банката. При неизвършено в срок плащане поръчката се анулира.
Необходими данни за плащане чрез банков паричен предвод
Банка: Обединена Българска Банка
SWIFT /BIC/: UBBSBGSF
IBAN: BG94UBBS80021063204120
титуляр: Борасса ООД
основание превод: посочете номера на поръчката
При доставка на пратка, Електрония магазинан предлага опция тест.
Ако Потребителят има проблем със закупената стока, погледнете секция
ВРЪЩАНЕ
ДРУГИ УСЛОВИЯ
(1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра
воля. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по
спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от ЗЗП, можете да използвате следната електронна връзка към
КЗП www.kzp.bg или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в
рамките на Европейския съюз.
(2) Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни
части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите
Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от
повелителни правила на закона.
(3) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да изменя и допълва
настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения
влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Потребителите. Измененията и
допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет
страницата на онлайн-магазина